UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM (EULA)

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM (EULA)

Umowa w niniejszym brzmieniu weszła w życie 30 lipca 2018 r.

UWAGA: Jeżeli jesteś osobą poniżej 18 roku życia, poproś rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy licencyjnej. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, nie możesz korzystać z Gry bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

POBIERAJĄC LUB KOPIUJĄC DOWOLNĄ CZĘŚĆ GRY  LUB WYKORZYSTUJĄC JĄ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB LUB UCZESTNICZĄC W ROZGRYWCE W GRZE , UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NIMI BEZWARUNKOWO.JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ LUB ZASADAMI AME, NIE INSTALUJE ANI NIE KORZYSTAJ Z GRY.

 Niniejsza Umowa Licencyjna z Użytkownikiem Końcowym (zwana dalej Umową) reguluje związek między spółką Outrigger Limited, zwaną dalej Licencjodawcą, oraz użytkownikiem, będącym Licencjobiorcą, który korzysta z Gry (zwanym dalej Licencjobiorcą), w odniesieniu do Gry.

  1. Pojęcia stosowane w niniejszej Umowie

1.1. Gra to interaktywna gra sieciowa o tytule, będąca oprogramowaniem komputerowym, które obejmuje Klienta Gry (jeżeli funkcjonalność gry przewiduje korzystanie z Klienta Gry), Zasoby Gry, w tym wszelkie dodatki i aktualizacje, oraz Oprogramowanie Gry po stronie serwera. Licencjodawca jest jedyną stroną utrzymującą Grę i nią zarządzającą oraz zapewniającą Licencjobiorcom dostęp do Gry. Licencjodawcy korzystają z Gry w formie interaktywnej (online) po zainstalowaniu Klienta Gry na komputerze osobistym Licencjobiorcy (jeżeli funkcjonalność Gry przewiduje korzystanie z Klienta Gry) lub łączą się z Zasobami Gry Licencjodawcy za pośrednictwem Internetu.

Jeżeli Gra nie jest rozprowadzana w modelu abonamentowym, o czym informuje się użytkowników na Stronie Internetowej Gry, Gra będzie dostępna w modelu tzw. Free-To-Play. Oznacza to, że Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Gry poprzez uczestniczenie w rozgrywce w ramach Gry, bez cyklicznego opłacania abonamentu lub ponoszenia jakichkolwiek innych opłat, które mogą być wymagane do uczestniczenia lub dokonywania postępów w Grze. Licencjodawca posiada niezbędne prawa do Gry i jej wszystkich elementów, rozumianych oddzielnie oraz łącznie. Licencjodawca może użytkować, eksploatować i rozprowadzać Grę we wszystkich obszarach geograficznych, w których Licencjodawca ma możliwość jej użytkowania, eksploatacji lub rozprowadzania.

1.2. Strona Internetowa Gry to strona pod adresem espritgames.com rakshasa.me, która zapewnia Licencjobiorcom dostęp do Zasobów Licencjodawcy, w tym między innymi do Zasobów niezbędnych do uczestniczenia w Grze. Licencjodawca wykorzystuje Stronę Internetową Gry do udostępniania informacji, które są wiążące dla Licencjobiorców.

1.3. Zasoby Gry (zwane dalej Zasobami) oznaczają wszelkie serwery, oprogramowanie lub bazy danych, związane z Grą lub znajdujące się w domenach takich jak, między innymi, espritgames.com wraz z subdomenami.

1.4. Licencjodawcą jest spółka Outrigger Limited, która zapewnia Licencjobiorcy prawo do korzystania z Gry na podstawie licencji nieudzielonej na wyłączność, oraz publicznie promuje Grę, rozprowadza ją, udostępnia i utrzymuje oraz zarządza nią. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy użytkowanie Gry oraz zapewnia dostęp do niej i do jej dodatkowych funkcji. Licencjodawca jest jedną ze Stron niniejszej Umowy.

1.5. Licencjobiorca to osoba fizyczna o zdolności do czynności prawnych, umożliwiającej zawarcie niniejszej Umowy, która użytkuje Grę i która, zgodnie z niniejszą Umową, uzyskuje prawo do korzystania z niej w granicach określonych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca jest jedną ze Stron niniejszej Umowy.

1.6. Przeniesienie praw do użytkowania Gry oznacza udzielenie Praw do użytkowania Gry przez Licencjodawcę Licencjobiorcy oraz zapewnienie dostępu do Zasobów Gry. Obejmuje to prawo do grania w Grę na komputerze, uczestniczenie w Grze oraz korzystanie z możliwości, jakie zapewnia Gra, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz zgodnie ze standardowym trybem działania Gry. Wszelkie Prawa do użytkowania Gry, z wyjątkiem Prawa do korzystania z dodatkowych funkcji Gry, udzielane są przez Licencjodawcę nieodpłatnie, o ile Gra nie jest rozprowadzana w modelu abonamentowym, zgodnie z niniejszą Umową.

1.7. Dodatkowe funkcje Gry oznaczają możliwości funkcjonalne (możliwości oprogramowania) Gry, które zapewniają dodatkowe korzyści i przywileje w Grze – na podstawie niewyłącznej licencji oraz w granicach i na warunkach dotyczących korzystania z Jednostek Uprawnień, zgodnie z definicją w niniejszej Umowie.

1.8. Jednostka Uprawnień do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry (dalej zwana Jednostką Uprawnień) odnosi się do ściśle określonej jednostki przekazywanej przez Licencjodawcę do osobistego profilu Licencjobiorcy w Grze i określa zakres uprawnień Licencjobiorcy do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry. W Grze Jednostka Uprawnień do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry nosi nazwę „złoto”. Zakres praw korzystania z Dodatkowych funkcji Gry udzielanych Licencjobiorcy zależy od liczby jednostek wirtualnej waluty przekazanych Licencjobiorcy po skorzystaniu przez Licencjobiorcę ze specjalnej usługi, w ramach której następuje wymiana pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty.

1.9. Klient Gry oznacza oprogramowanie niezbędne Licencjobiorcy do uczestnictwa w Grze, w tym również do dostępu do Dodatkowych funkcji Gry. Klienta Gry można zainstalować na komputerze osobistym Licencjobiorcy. Licencjobiorca jest osobiście odpowiedzialny za instalację Klienta Gry na swoim komputerze osobistym. Klient Gry może być rozprowadzany przez Licencjodawcę lub partnerów Licencjodawcy, zarówno w Internecie, jak i na nośnikach fizycznych. Klient Gry rozprowadzany przez Internet jest udostępniany Licencjobiorcy nieodpłatnie, o ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie. Licencjobiorca może otrzymać kopię Klienta Gry na nośniku fizycznym za dodatkową opłatą.

1.10. Umową Licencyjną jest treść niniejszej Umowy, zawartej pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą. Określono w niej wszelkie podstawowe i niezbędne warunki udzielenia prawa do użytkowania Gry, jako oprogramowania komputerowego, w tym Dodatkowych funkcji Gry. Umowę uzupełniają Zasady Gry, Regulamin Forum oraz wszelkie inne dokumenty wymienione w jej treści, które stanowią jej integralną część.

1.11. Poprzez Abonament rozumie się udzielenie przez Licencjodawcę Licencjobiorcy prawa do użytkowania Gry, poprzez zapewnienie Licencjobiorcy dostępu do Gry za określoną opłatą.

1.12. Zasady Gry (zwane dalej Zasadami) oznaczają Załączniki do niniejszej Umowy, dostępne w Internecie na stronie espritgames.com, które regulują użytkowanie Gry przez Licencjobiorcę oraz zachowanie podczas prowadzenia rozgrywki w Grze, ustalają ograniczenia na działania Licencjobiorcy w Grze, oraz nakładają na Licencjobiorcę odpowiedzialność za złamanie Zasad i ograniczeń, udzielają Licencjodawcy prawo do nakładania sankcji na Licencjobiorcę, zgodnie z niniejszą Umową, oraz określają warunki ich nakładania. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez konieczności powiadomienia Licencjobiorcy wprowadzić zmiany do Zasad Gry. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę o zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Gry. Dalsze uczestnictwo w Grze po zmianie Zasad Gry oznacza ich akceptację przez Licencjobiorcę.

1.13. Regulamin Forum oznacza Załączniki do niniejszej Umowy, dostępne w Internecie na stronie espritgames.com, które regulują sposób korzystania z oficjalnego Forum Gry, ustalają ograniczenia na aktywność Licencjobiorcy na Forum, oraz nakładają na Licencjobiorcę odpowiedzialność za złamanie Zasad i ograniczeń, udzielają Licencjodawcy prawo do nakładania sankcji na Licencjobiorcę, zgodnie z niniejszą Umową, oraz określają warunki ich nakładania. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez konieczności powiadomienia Licencjobiorcy wprowadzić zmiany do Regulaminu Forum. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę o zmianach poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Gry. Dalsze korzystanie z Forum po zmianie Regulaminu Forum oznacza jego akceptację przez Licencjobiorcę.

2. Warunki podpisania Umowy

Przed wzięciem udziału w Grze Licencjobiorca musi zapoznać się z treścią niniejszej Umowy oraz odnośnymi Zasadami oraz wszelkimi innymi dokumentami opublikowanymi na Stronie Internetowej Gry pod adresem espritgames.com. Po wypełnieniu wymaganych pól i przeczytaniu Umowy, Licencjobiorca akceptuje jej postanowienia i wyraża zgodę na związanie nimi poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego „Yes, I Agree” lub o analogicznej treści, co zgodnie z prawem Cypru uznaje się za przyjęcie oferty złożonej przez Licencjodawcę oraz zawarcie umowy, zobowiązującej Licencjobiorcę do stosowania się do postanowień niniejszej Umowy, w tym do odnośnych Zasad Gry. Faktyczne użytkowanie Gry również uznaje się za akceptację postanowień niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy

Zgodnie z niniejszą Umową i pod warunkiem przestrzegania jej postanowień przez Licencjobiorcę, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy podstawową i niewyłączną licencję, która uprawnia Licencjobiorcę do użytkowania Gry jako oprogramowania lub bazy danych. Powyższe obejmuje uczestniczenie w Grze oraz dostęp do Dodatkowych funkcji Gry, w granicach określonych w niniejszej Umowie.

Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry uznaje się za udzielone w chwili przekazania odpowiedniej liczby jednostek wirtualnej waluty do osobistego profilu Licencjobiorcy w Grze. Po otrzymaniu jednostek wirtualnej waluty, Licencjobiorca może wykorzystać je wyłącznie w celu grania w Grę. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewykorzystanie jednostek wirtualnej waluty. Ponadto, zgodnie z prawem Cypru roszczenia Licencjobiorcy dotyczące jednostek wirtualnej waluty nie podlegają obronie w sądzie.

Korzystanie z usługi polegającej na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry nie jest wymagane, aby Licencjobiorca mógł uczestniczyć w Grze lub uzyskać ogólne prawo do użytkowania Gry, o ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej. Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry Licencjobiorca uzyskuje na własne życzenie i dobrowolnie. Dodatkowe funkcje są integralną częścią Gry, a nie niezależnym oprogramowaniem komputerowym, a Licencjobiorca może wykonywać Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry wyłącznie podczas użytkowania Gry.

4. Zakres użytkowania Gry i jej dodatkowych funkcji

4.1. Licencjobiorca może użytkować Grę i korzystać z jej dodatkowych funkcji na następujących warunkach:

4.1.1. Licencjobiorca może uczestniczyć w Grze poprzez utworzenie konta i postaci w Grze oraz modyfikować treść Gry w czasie rozgrywki, zgodnie z Zasadami Gry.

4.1.2. Licencjobiorca może powielić Klienta Gry poprzez jego instalację na komputerze osobistym w celu uczestniczenia w Grze.

4.1.3. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, zgodnie z niniejszą Umową.

4.1.4. Licencjobiorca może użytkować Grę w zakresie funkcji udostępnianych w ramach Abonamentu (jeżeli ma zastosowanie), pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu.

4.2. Licencjobiorcy zabrania się:

4.2.1. rozprowadzania Klienta Gry lub jego kopii w sposób komercyjny lub niekomercyjny, poprzez dystrybucję kopii Gry na nośnikach fizycznych lub poprzez publikację Gry w Internecie do pobrania publicznego lub przez ograniczone grono osób.

4.2.2. tłumaczenia Gry na języki obce,

4.2.3. komercyjnego rozprowadzania elementów audiowizualny Gry poza Grą,

4.2.4. komercyjnego lub niekomercyjnego rozprowadzania przedmiotów wartościowych w Grze, które Licencjobiorca otrzymuje podczas uczestnictwa w Grze (przy czym uczestnictwo obejmuje również korzystanie z Dodatkowych funkcji Gry) poza Grą, lub przenoszenia Praw do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowych funkcji Gry na strony trzecie w sposób komercyjny lub niekomercyjne (w tym przenoszenia postaci z Gry lub kont),

4.2.5. przenoszenia praw do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowej Funkcjonalności Gry na innych Licencjobiorców lub na osoby trzecie, w tym również poprzez udzielenie podlicencji lub w inny sposób,

4.2.6. użytkowania Gry w inny sposób, niż dopuszczono w niniejszej Umowie, jeżeli wykracza to poza standardowy sposób uczestniczenia w Grze.

5. Obowiązki Licencjodawcy

Licencjodawca ma następujące obowiązki:

5.1. Licencjodawca musi zapewnić Licencjobiorcy możliwość dostępu do Gry i musi udzielić Licencjobiorcy Prawa do użytkowania Gry jako oprogramowania lub bazy danych oraz Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5.2. Licencjodawca musi zapewnić możliwość użytkowania Gry na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

5.3. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę o zmianach postanowień niniejszej Umowy poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Gry.

5.4. Licencjodawca winien zapewnić Licencjobiorcy możliwość uzyskania (pobrania) nieodpłatnie Klienta Gry (jeżeli ma zastosowanie) przez Internet ze Strony Internetowej Gry, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.

6. Prawa Licencjodawcy

Licencjodawcy przysługują następujące prawa:

6.1. Licencjodawca może w dowolnym momencie, jednostronnie i bez konieczności powiadomienia Licencjobiorcy ograniczyć, rozszerzyć lub zmienić treść Gry.

6.2. Licencjodawca może, wedle własnego uznania i bez konieczności powiadamiania Licencjobiorcy, zarządzać Grą i procesem grania w Grę, w tym wstrzymywać lub zmieniać sposób dokonywania postępów w Grze lub zmieniać Zasady Gry.

6.3. Licencjodawca może zmieniać lub usuwać informacje udostępniane przez Licencjobiorcę za pośrednictwem Zasobów Licencjodawcy, w tym w formie postów i ogłoszeń Licencjodawcy.

6.4. Licencjodawca może zawiesić, ograniczyć lub zablokować Licencjobiorcy dostęp do Gry na warunkach określonych w niniejszej Umowie, między innymi w przypadku, gdy Licencjobiorca nie stosuje się do jej postanowień lub do Zasad Gry.

6.5. W celach statycznych i do identyfikacji Licencjobiorcy, Licencjodawca może zbierać informacje o adresie IP Licencjobiorcy i wykorzystywać dane techniczne (pliki cookie) zapisane na komputerze osobistym Licencjobiorcy.

6.6. Licencjodawca może przesyłać Licencjobiorcy wiadomości informacyjne lub techniczne, związane z Grą.

6.7. W trakcie uczestniczenia w Grze, Licencjodawca może komentować działania Licencjobiorców oraz ostrzegać, powiadamiać lub informować o naruszaniu Zasad Gry lub postanowień niniejszej Umowy. Polecenia wydawane przez Licencjodawcę w trakcie uczestniczenia w Grze są wiążące dla Licencjobiorcy.

6.8. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadamiania Licencjobiorcy aktualizować, uzupełniać i modyfikować Grę lub jej dowolną część, w tym Klienta Gry.

6.9. Licencjodawca może podjąć kroki w celu ochrony praw autorskich do Gry, zgodnie z obowiązującym prawem.

6.10. W przypadku zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania Licencjobiorcy dostępu do Gry ze względu na naruszenie postanowień Umowy lub Zasad Gry, Licencjodawca może przywrócić dostęp do Gry poprzez odblokowanie konta Licencjobiorcy przed wyznaczonym terminem. O procesie odblokowania konta decyduje wyłącznie Administrator.

6.11. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadamiania Licencjobiorcy zablokować dostęp do Gry lub uniemożliwić użytkowanie jej (poprzez wycofanie Gry) lub jej funkcji.

7. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy

7.1. Licencjobiorca korzysta z Zasobów Licencjodawcy i Gry (w tym Klienta Gry, jeżeli taki element występuje) na własne ryzyko. Licencjobiorca uczestniczy w Grze i otrzymuje Prawa do użytkowania Gry oraz Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry bez jakichkolwiek gwarancji („as is”).

7.2. Licencjodawca nie odpowiada za żadne niezgodne z prawem działania Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

7.3. Licencjodawca nie odpowiada za opinie wyrażane przez Licencjobiorcę w Zasobach Licencjodawcy. Licencjodawca nie odpowiada za działania Licencjobiorcy podczas korzystania z Zasobów Licencjodawcy, w tym również za zachowanie, osobowość oraz postawę postaci kontrolowanych przez Licencjobiorcę, działania postaci w Grze, brak szacunku Licencjobiorcy wobec innych Licencjobiorców lub wobec postaci kontrolowanych przez nich. Licencjodawca nie odpowiada za podobne działania innych uczestników Gry.

7.4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do konta w Grze przez Licencjobiorcę (w tym utratę nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji niezbędnych Licencjobiorcy do uczestniczenia w Grze).

7.5. Licencjodawca nie odpowiada za wprowadzenie niekompletnych, niedokładnych lub niewłaściwych danych osobowych przez Licencjobiorcę podczas tworzenia konta w Grze.

7.6. Licencjodawca nie odpowiada za utratę przez Licencjobiorcę podczas uczestniczenia w Grze przedmiotów wartościowych w Grze, otrzymanych w ramach uczestniczenia w Grze lub korzystania z usługi polegającej na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry.

7.7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Licencjobiorcy do Internetu, ani za jakość połączenia zapewnianego przez dostawcę, z którym Licencjobiorca zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu.

7.8. Licencjodawca nie może wymieniać przedmiotów wartościowych z Gry, które Licencjobiorca otrzymuje podczas uczestnictwa w Grze lub korzystania z Prawa do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, w tym również jednostek wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, na pieniądze, środki niepieniężne lub przedmioty wartościowe. Licencjodawca nie przyjmuje również zwrotów przedmiotów wartościowych w Grze.

7.9. Licencjodawca nie może wymieniać jednego rodzaju przedmiotów wartościowych z Gry, które Licencjobiorca otrzymuje podczas uczestnictwa w Grze lub korzystania z Prawa do użytkowania Gry lub korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, na innego rodzaju przedmioty wartościowe w Grze.

7.10. Licencjodawca nie dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Licencjobiorcę w związku z korzystaniem z usługi polegającej na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, w tym również w przypadku zawieszenia lub zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Gry, lub gdy Umowa zostanie czasowo zawieszona lub rozwiązana z dowolnego powodu.

7.11. Licencjodawca nie gwarantuje, że:

7.11.1 Gra zaspokoi indywidualne potrzeby Licencjobiorcy i sprosta jego oczekiwaniom,

7.11.2. proces grania w Grę za pośrednictwem Zasobów Licencjodawcy oraz Udzielenie Praw do Użytkowania Gry będzie odbywać się w sposób ciągły, szybki i wolny od usterek, ryzyka i błędów,

7.11.3. wyniki osiągane przez Licencjobiorcę podczas korzystania z oprogramowania i bazy danych Gry, uczestniczenia w Grze oraz wykonywania Praw do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, będą wolne od błędów,

7.11.4. jakość procesu grania w Grę, jakość wszelkich innych aspektów Gry i Dodatkowych funkcji Gry oraz jakość informacji uzyskanych przez Licencjobiorcę w czasie uczestniczenia w Grze lub użytkowania oprogramowania i bazy danych udostępnionych za pośrednictwem Zasobów Licencjodawcy, spełni oczekiwania Licencjobiorcy,

7.11.5. Gra będzie dostępna przez cała dobę, w konkretnej chwili lub w danych okresie.

7.12. Licencjodawca nie odpowiada za żadne szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie, jeżeli wynikają one z:

7.12.1. korzystania lub braku możliwości skorzystania z Zasobów Licencjodawcy,

7.12.2. nieuprawnionego dostęp osób trzecich do danych osobowych Licencjobiorcy, w tym do konta Licencjobiorcy lub jego osobistego profilu w Grze,

7.12.3. opinii wygłaszanych przez osobę trzecią lub zachowania takiej osoby podczas korzystania z Zasobów Licencjodawcy.

7.13. W każdym wypadku odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy ogranicza się do wysokości ostatniej płatności dokonanej przez Licencjobiorcę.

7.14. Licencjodawca nie ma obowiązku przedstawiać Licencjobiorcy dowodów, dokumentów lub jakichkolwiek innych uzasadnień na potwierdzenie tego, że Licencjobiorca naruszył postanowienia Umowy, w związku z czym odmówiono mu dostępu do Gry i przedmiotów wartościowych w Grze, w tym do Dodatkowych funkcji Gry, lub gdy dostęp Licencjobiorcy do tych zasobów został ograniczony lub zablokowany.

8. Obowiązki Licencjobiorcy

8.1. Licencjobiorca ma następujące obowiązki:

8.1.1. Licencjobiorca musi bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszej Umowy, w tym do Zasad Gry.

8.1.2. Podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu do Zasobów Licencjodawcy, Licencjobiorca musi podać prawidłowe i zgodne z prawdą informacje.

8.1.3. Licencjobiorca nie może przekraczać ograniczeń nałożonych na użytkowanie Gry i korzystanie z Dodatkowych funkcji Gry, zgodnie z §2 niniejszej Umowy.

8.1.4. Licencjobiorca nie może w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej Licencjodawcy do Gry, lub do jakiejkolwiek części Zasobów Licencjodawcy. W szczególności Licencjobiorcy nie wolno kopiować, transmitować, przesyłać pocztą, publikować lub w jakikolwiek inny sposób dystrybuować lub odtwarzać tekstowych, graficznych lub audiowizualnych materiałów będących częścią Zasobów Gry, bez zgody Licencjodawcy udzielonej uprzednio na piśmie.

8.1.5. Licencjodawca we własnym zakresie podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistych profilów Licencjobiorców i zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do nich.

8.1.6. Licencjobiorca musi stosować się do poleceń Licencjodawcy, w tym do poleceń przekazywanych przez Licencjodawcę Licencjobiorcy lub grupie Licencjobiorców w Grze lub przez centrum obsługi klienta (Licencjobiorców), publikowanych w aktualnościach na Stronie Internetowej Gry lub na forum Licencjodawcy. Jeżeli Licencjobiorca nie będzie stosować się do przekazanych poleceń, Licencjodawca będzie uprawniony do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Gry lub do Dodatkowych funkcji Gry.

8.1.7. Licencjobiorca musi stosować się do wszelkich pozostałych wymagań oraz wykonywać wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej Umowie i w Zasadach Gry.

8.2. Licencjobiorca zapewnia, że ma pełną zdolność do zawarcia niniejszej Umowy. Jeżeli Licencjobiorca jest osobą niepełnoletnią (poniżej 18 roku życia) lub został pozbawiony zdolności do czynności prawnych w jakichkolwiek okolicznościach przewidzianych w obowiązującym prawie, musi samodzielnie uzyskać odpowiednią zgodę od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych.

8.3. Pozostałe obowiązki Licencjobiorcy określono w Zasadach Gry oraz w §7 niniejszej Umowy.

9. Dodatkowe funkcje Gry i dobra wirtualne

9.1. Niniejsza część Umowy reguluje procedurę i warunki udzielenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry.

9.2. Na żądanie Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie świadczyć na rzecz Licencjobiorcy płatną usługę, która umożliwia zakup wirtualnych przedmiotów, wirtualnej waluty lub ograniczonego czasowo abonamentu płatnego (łącznie zwanych Dobrami wirtualnymi).

Przedmioty wartościowe w Grze maja postać wirtualną i Licencjobiorca może z nich korzystać wyłącznie w trakcie grania w Grę. Świadczenie powyższej usługi kończy się w momencie wymiany pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty.

Prawa korzystania z Dodatkowych funkcji Gry udziela się Licencjobiorcy na podstawie odpłatnej, niewyłącznej licencji, w granicach określonych w niniejszej Umowie, oraz na podstawie liczby jednostek wirtualnej waluty otrzymanych przez Licencjobiorcę po skorzystaniu z powyższej odpłatnej usługi. Za usługę polegającą na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty Licencjobiorca płaci w oficjalnej walucie obowiązującej na danych terytorium, w pełnej kwocie odzwierciedlającej łączny koszt nabycia jednostek wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, zgodnie z wyborem Licencjobiorcy. Koszt jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry przedstawiono na specjalnej stronie internetowej, służącej do doładowania środkami profilu Licencjobiorcy w Grze, pod adresem espritgames.com. Koszt zakupu może zostać zmieniony jednostronnie przez Licencjodawcę w dowolnym momencie i bez konieczności powiadomienia Licencjobiorcy o zmianach. Koszt wcześniej dokonanych operacji wymiany pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry nie podlega zmianie.

Licencjodawca może korzystać z Dodatkowych funkcji Gry poprzez swobodną wymianę nabytych jednostek wirtualnej waluty na przedmioty wartościowe w Grze, które są częścią Dodatkowych funkcji Gry, a kurs wymiany określa się zgodnie z Zasadami Gry oraz w ramach procesu grania w Grę. Licencjobiorca może skorzystać z otrzymanych przedmiotów wartościowych w Grze na takich samych warunkach, jak z przedmiotów wartościowych uzyskanych przez Licencjobiorcę podczas uczestniczenia w Grze, zgodnie z Zasadami Gry. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez postać Licencjobiorcy powyższych przedmiotów wartościowych w Grze w wyniku zdarzenia mającego miejsce w Grze (kradzieży, zniszczenia, wyczerpania, itp.), o ile zdarzenie jest zgodne z Zasadami Gry.

Licencjobiorca niniejszym potwierdza, że dostęp postaci do Dodatkowych funkcji Gry, mierzony w jednostkach wirtualnej waluty, może zostać cofnięty zgodnie z niniejszą Umową (np. jeżeli Dodatkowe funkcje Gry zostaną wykorzystane lub ukradzione przez inną postać, lub jeżeli dostęp Licencjobiorcy do Gry zostanie zawieszony/zablokowany, itd.), lub z dowolnego innego powodu, a powyższe nie uprawnia Licencjobiorcy do domagania się zwrotu od Licencjodawcy kwoty zapłaconej przez Licencjobiorcę za dostęp do Dodatkowych funkcji Gry.

9.3. Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry uznaje się za udzielone Licencjobiorcy w chwili przekazania odpowiedniej liczby jednostek wirtualnej waluty do osobistego profilu Licencjobiorcy w Grze.

Licencjobiorca może korzystać z Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, o ile liczba jednostek wirtualnej waluty otrzymanych przez Licencjobiorcę nie wyczerpie się wcześniej.

9.4. Gdy Licencjobiorca zarejestruje się w Grze, Licencjodawca automatycznie przydzieli Licencjobiorcy osobisty profil w Grze, powiązany bezpośrednio z jego kontem.

9.5. Sposób i warunki korzystania z różnych metod płatności w celu wymiany pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty, umożliwiające korzystanie z Dodatkowych funkcji Gry zostaną opublikowane przez Licencjodawcę na Stronie Internetowej Gry pod adresem: https://espritgames.com/. Licencjobiorca wnosi opłatę licencyjną poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na konto rozliczeniowe Licencjodawcy, posługując się jedną z obsługiwanych metod płatności. Lista dostępnych metod płatności zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Licencjodawcy. Wszelkie głównie postanowienia dotyczące metod i warunków płatności odnoszą się również do Abonamentu (jeżeli ma zastosowanie).

9.6. Uiszczając opłatę za usługę polegającą na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty lub wirtualnych dóbr do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, Licencjobiorca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wszelkimi instrukcjami dotyczącymi metod płatności i procedur w tym zakresie, w szczególności instrukcjami wprowadzania znaków i cyfr otrzymanych w wiadomości tekstowej (SMS), między innymi w zakresie wprowadzania wielkich i małych liter, ciągów cyfr oraz wyboru języka. Licencjobiorca otrzyma Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry wyłącznie pod warunkiem zastosowania się do wszystkich odnośnych poleceń i spełnienia warunków realizacji płatności. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie płatności przez Licencjobiorcę. Jeżeli Licencjobiorca ma pytania dotyczące warunków i procedur dotyczących korzystania z metod płatności w celu przekazania środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy Licencjodawcy, Licencjobiorca powinien skontaktować się z operatorami wybranych platform płatniczych. Licencjodawca nie przekazuje Licencjobiorcom żadnych informacji dotyczących problemów wynikających ze sposobu obsługi platform płatniczych. Licencjodawca nie dokona zwrotu żadnych kwot na rzecz Licencjobiorcy z tytułu środków przekazanych przez Licencjobiorcę za pośrednictwem platformy płatniczej w celu skorzystania z usługi wymiany pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty lub wirtualne dobra, umożliwiające korzystanie z Dodatkowych funkcji Gry, jeżeli pieniądze zostały przekazane z naruszeniem zasad określonych przez operatora platformy, w wyniku czego Licencjodawca nie otrzymał zapłaty.

9.7. Licencjobiorca otrzyma Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry wyłącznie pod warunkiem dokonania zapłaty w pełnej wysokości oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Ponadto, Licencjodawca zastrzega prawo do nieudzielenia Praw Licencjobiorcy lub udzielenia ich wyłącznie częściowo, dopóki Licencjodawca nie otrzyma potwierdzenia uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

9.8. Jeżeli Licencjobiorca uzyska dostęp do Dodatkowych funkcje Gry bez uzyskania Prawa do korzystania z powyższych Funkcji w sposób opisany w niniejszej Umowie, w efekcie błędu technicznego, awarii Gry lub celowego działania Licencjobiorcy, Licencjobiorca poinformuje Licencjodawcę o zaistniałej sytuacji, a następnie albo uiści opłatę z tytułu korzystania z Praw korzystania za Dodatkowych funkcji Gry albo usunie wszelkie skutki nieuprawnionego korzystania z Dodatkowych funkcji Gry. Licencjodawca ma również prawo usunąć powyższe skutki we własnym zakresie, nie informując o tym Licencjobiorcy (poprzez usunięcie przedmiotów wartościowych w Grze, obniżenie poziomu postaci, itp.).

9.9. Licencjobiorca zachowa dokumenty potwierdzające opłacenie kosztów usługi polegającej na cyfrowej wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty, umożliwiające korzystanie z Dodatkowych funkcje Gry, w całym okresie uczestniczenia w Grze i przedstawi je Licencjodawcy na żądanie, wraz z wszelkimi informacjami o okolicznościach płatności.

9.10. Licencjobiorca muszą samodzielnie monitorować ich osobisty profil w Grze.

9.11. Licencjodawcy przysługuje wyłączne prawo oferowania dostępu do Dodatkowych funkcji Gry. Oznacza to, że Licencjobiorca nie może traktować żadnych ofert osób trzecich, dotyczących Prawa korzystania z Dodatkowych funkcji Gry lub dostępu od nich, jak ofert faktycznie pochodzących od Licencjodawcy.

Jeżeli Licencjobiorca spotka się z niejasną lub budzącą wątpliwości sytuacją lub otrzyma ofertę od osoby trzeciej, dotyczącą zakupu Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, lub napotka ofertę lub ogłoszenie w Internecie (z wyjątkiem ogłoszeń udostępnionych w ramach Zasobów Licencjodawcy i ogłoszeń udostępnionych w jego imieniu), Licencjobiorca winien poinformować Licencjodawcę o powyższym.

Jeżeli Licencjobiorca odpowie na ogłoszenie i dokona płatności zgodnie z warunkami przedstawionymi w ogłoszeniu, co stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy, Licencjodawca nie przyjmie żadnych reklamacji od Licencjobiorcy dotyczących braku dostępu do Dodatkowych funkcji Gry. Licencjodawca nie zwraca Licencjobiorcom żadnych środków wydanych w powyższych okolicznościach.

9.12. Jeżeli Licencjodawca poweźmie wiedzę o uzyskaniu dostępu przez Licencjobiorcę do Dodatkowych funkcji Gry od osoby trzeciej, Licencjodawca będzie uprawniony, zgodnie z własnym uznaniem, do zawieszenia, ograniczenia lub zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Gry lub do Dodatkowych funkcji Gry.

9.13. Korzystanie z usługi polegające na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty, umożliwiające korzystanie z Dodatkowych funkcji Gry, nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku stosowania się do postanowień Umowy i Zasad Gry. Nie chroni również Licencjobiorcy przez konsekwencjami opisanymi w niniejszej Umowie lub Zasadach Gry, w tym przed pełnym lub częściowym ograniczeniem dostępu do Gry lub do Dodatkowych funkcji Gry. W takich przypadkach koszt wcześniej dokonanych operacji wymiany pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry nie zostanie zwrócony Licencjobiorcy.

9.14. Licencjobiorca zapewnia Licencjodawcę, że jest uprawniony do korzystania z wybranej metody płatności do zakupu Dodatkowych funkcji Gry, a dokonanie operacji nie przebiega z naruszeniem prawa Cypru, żadnego innego państwa, którego obywatelem jest Licencjobiorca, ani praw osób trzecich. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez osoby trzecie lub Licencjobiorcę/Licencjobiorców, jeżeli Licencjobiorca posłużył się środkiem płatniczym niebędącym jego własnością.

9.15. Licencjodawca nie odpowiada za żadne niezgodne z prawem działania Licencjobiorcy w procesie dokonywania zapłaty za Prawa do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry. Licencjodawca zastrzega prawo do jednostronnego zawieszenia lub zablokowania dostępu Licencjobiorcy do Dodatkowych funkcji Gry, w przypadku podejrzenia popełnienia czynów niezgodnych z prawem przez Licencjobiorcę – do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

9.16. Jeżeli Licencjodawca ma podstawy podejrzewać, że Licencjobiorca działa niezgodnie z prawem lub dopuszcza się oszustwa, dokonując zapłaty za Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry, Licencjodawca może przekazać stosowne informacje organom ścigania w celu przeprowadzenia śledztwa.

9.17. Poniżej przedstawiono wybrane szczegółowe warunki dokonywania zapłaty przy pomocy karty płatniczej za Prawo do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry:

9.17.1. Kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie posiadacz karty lub należycie umocowany przedstawiciel.

9.17.2. Transakcje kartami płatniczymi autoryzuje bank. Jeżeli bank ma podstawy podejrzewać, że transakcja jest niezgodna z prawem lub oszukańcza, zastrzega prawo do odmowy jej realizacji. Transakcje oszukańcze dokonywane kartą płatniczą są przestępstwem.

9.17.3. Licencjodawca może analizować płatności dokonane kartami płatniczymi, w celu przeciwdziałania oszustwom. Licencjobiorca będący posiadaczem karty, który dokonał nią zapłaty, musi na żądanie Licencjodawcy przedstawić kopie wszelkich niezbędnych dokumentów, aby wykazać, że kartą posłużono się zgodnie z prawem. Jeżeli Licencjobiorca nie przedstawi powyższych dokumentów Licencjodawcy w terminie 14 dni od przetworzenia płatności, lub jeżeli Licencjodawca podejrzewa, że dokumenty mogą nie być autentyczne, Licencjodawca może zawiesić dostęp Licencjobiorcy do Gry lub Dodatkowych funkcji Gry do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

9.18. Licencjobiorca ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zapłaty na rzecz Licencjodawcy, w tym opłaty i prowizje pobierane przez banki i operatorów platform płatniczych.

9.19. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Gra nie jest grą losową, ani grą o pieniądze, nie ma też charakteru konkursu, ani nie polega na zakładach. Licencjobiorca dobrowolnie korzysta z usługi polegającej na wymianie pieniędzy na jednostki wirtualnej waluty do korzystania z Dodatkowych funkcji Gry i nie jest to wymagane, aby mógł uczestniczyć w Grze lub w procesie grania w nią.

9.20. Prawo do odstąpienia od umowy. Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy zakupu wirtualnych dóbr (zwanej dalej Umową Kupna-Sprzedaży) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dokonania zakupu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Naszedaneadresowe:

Outrigger Limited

Arch. Makariou III, 172, MELFORD TOWER, 1st floor, Flat/Office 106, 3027, Limassol, Cyprus

e-mail: eula@espritgames.com

Decyzję o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży prosimy przekazać w formie jednoznacznego oświadczenia (np. w formie pisma przesłanego pocztą tradycyjną lub przez e-mail). W przypadku wyboru poczty elektronicznej, potwierdzimy wpływ oświadczenia o odstąpieniu tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Aby zdążyć przed upływem wyznaczonego terminu, wystarczy przesłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed jego upływem.

9.21. Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży, zwrócimy wszystkie płatności dokonane na naszą rzecz z tytułu powyższej umowy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy, niż najtańszy wariant oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, do 14 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży.

W przypadku rozpoczęcia korzystania z Dodatkowych funkcji Gry na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży przed upływem okresu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy, naliczymy opłatę za korzystanie z nich proporcjonalną do okresu faktycznego korzystania, do czasu przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupna-Sprzedaży, nie zaś w pełnej wysokości wynikającej z Umowy Kupna-Sprzedaży.

Jeżeli przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży jest świadczenie usług, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi w pełni i jeżeli jej świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego prawo do odstąpienia od umowy wygasa w chwili wykonania usługi w pełni.

Jeżeli przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży jest dostawa wirtualnych dóbr, które nie są przekazywane na nośniku fizycznym, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika oraz po wyrażeniu przez użytkownika zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Zgodnie z powyższym, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po zakupie jednostek wirtualnej waluty Dodatkowe funkcje Gry będą uznane za udostępnione bezpośrednio po przyjęciu zamówienia na nie. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili pełnego udostępnienia przez nas jednostek wirtualnej waluty. Użytkownik nie traci prawa do odstąpienia od umowy w przypadku nabycia Dodatkowych funkcji Gry, które są udostępniane na czas określony (np. ograniczonego czasowo, płatnego abonamentu).

10. Ograniczenia geograficzne i okres obowiązywania

10.1. Licencjobiorca może użytkować Grę i korzystać z Dodatkowych funkcji Gry w dowolny sposób dopuszczony w niniejszej Umowie, na terenie Cypru oraz w obszarach, w których Gra jest dostępna, poprzez przystąpienie do Gry w standardowym trybie i wykorzystując do tego standardowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodne z Zasobami Licencjodawcy.

10.2. Umowa wchodzi w życie w chwili zaakceptowania przez Licencjobiorcę jej postanowień i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10.3. Umowa pozostaje w mocy dopóki: 10.3.1. Licencjodawca nie podejmie decyzji o wprowadzeniu zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, zawarciu nowej umowy z Licencjobiorcami, zaprzestaniu zapewniania dostępu do Gry lub uniemożliwienia dostępu do niej, rozwiązaniu poniższej Umowy z Licencjobiorcą lub zablokowaniu Licencjobiorcy dostępu do Gry. 10.3.2. Licencjobiorca nie podejmie decyzji o zaprzestaniu użytkowania Gry i Dodatkowych funkcji Gry.

10.4. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy, bez podania powodu swojej decyzji, bez konieczności rekompensowania ewentualnych strat lub szkód i bez konieczności zwrotu środków otrzymanych z tytułu niniejszej Umowy, jednostronnie i z pominięciem drogi sądowej rozwiązać ją, co będzie skutkować natychmiastowym cofnięciem dostępu do Gry, między innymi w następujących okolicznościach: 10.4.1. Gra zostaje wycofana. 10.4.2. Licencjobiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy lub Zasady Gry, w tym również po raz pierwszy.

10.5. Licencjodawca może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia Licencjobiorcy, bez podania powodu swojej decyzji, bez konieczności rekompensowania ewentualnych strat lub szkód i bez konieczności zwrotu środków otrzymanych z tytułu niniejszej Umowy, zamknąć Grę i zawiesić dostęp do niej, również w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy lub Zasad Gry, w tym także po raz pierwszy.

10.6. Licencjobiorca ma prawo w dowolnym momencie, bez powiadamiania Licencjobiorcy i bez podawania przyczyny rozwiązać niniejszą Umowę jednostronnie i z pominięciem drogi sądowej poprzez usunięcie swojego konta.

10.7. Licencjobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawcy przysługują wszelkie prawa na wyłączność do lokalizacji (tłumaczenia) Gry, w tym w odniesieniu do postaci w Grze, przedmiotów i akcesoriów, wirtualnej waluty, przedmiotów wartościowych w Grze, grafik, fotografii, animacji, filmów, klipów wideo, nagrań dźwiękowych, efektów dźwiękowych, muzyki, treści tekstowych i innych części Gry, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowa, na Stronie Internetowej Gry lub w samej Grze.

10.8. Bez zgody Licencjodawcy udzielonej na piśmie, Licencjobiorca nie ma prawa wykorzystywać elementów Gry lub Dodatkowych funkcji Gry poza Grą oraz w warunkach innych niż granie w Grę.

10.9. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie elementy Gry, a w szczególności postaci z gry i Dodatkowe funkcje Gry są integralną częścią Gry, będącej oprogramowaniem, i są chronione prawami autorskimi. Choć Licencjobiorcy udziela się Prawa do użytkowania Gry oraz korzystania z Dodatkowych funkcji Gry i zezwala się mu na kontrolowanie postaci w ramach prowadzenia rozgrywki lub uczestniczenia w Grze, co obejmuje podnoszenie poziomu postaci i kontrolowanie jej, w żadnych okolicznościach nie będzie to interpretowane jako przeniesienie prawa do postaci przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy lub zrzeczenie się tego prawa. Ponadto, kontrolowanie lub podnoszenie poziomu postaci nie stanowi wkładu autorskiego lub współautorskiego, będącego na równi z wkładem Licencjodawcy w daną postać i nie będzie tak interpretowane.

10.10. W niniejszej Umowie nie dopuszcza się zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłącznego prawa lub przeniesienia wyłącznej licencji z Licencjodawcy na Licencjobiorcę, w odniesieniu do któregokolwiek z elementu Gry lub Zasobów Gry.

10.11. Licencjobiorca nie może użytkować Gry, jeżeli prawo jego państwa zamieszkania zakazuje grania w gry internetowe, lub jeżeli dostęp do takiego oprogramowania jest ograniczony w jakikolwiek inny sposób (w tym w związku z wiekiem gracza). W takich przypadkach Licencjobiorca odpowiada osobiście za konsekwencje użytkowania Gry przez siebie w jego państwie zamieszkania, jeżeli narusza obowiązujące tam prawo.

10.12. Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione przez Licencjodawcę bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany wprowadzone jednostronnie przez Licencjodawcę wchodzą w życie w dniu następującym po publikacji stosownej informacji o zmianach na Stronie Internetowej Licencjodawcy. Do obowiązków Licencjobiorcy należy zapoznawanie się ze zmianami w treści Umowy. Niezapoznanie się z Umową lub jej zaktualizowaną wersją nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku wypełniania obowiązków w niej określonych oraz stosowania się do ograniczeń w niej ustanowionych. Zmiany treści Umowy nie mają wpływu na przysługujące prawa i nie działają wstecz.

10.13. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne na mocy ostatecznego i wiążącego wyroku sądu, zgodnie z obowiązująca procedurą, nie spowoduje to unieważnienia całej Umowy dla obu jej Stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne zgodnie z obowiązującą procedurą, Strony będą wypełniać swoje obowiązki wynikające z Umowy w sposób jak najbardziej zbliżony do pierwotnych intencji w chwili jej zawarcia.

11 Prawo właściwe i jurysdykcja

11.11. Niniejsza Umowa Licencyjna z Użytkownikiem Końcowym oraz wszelkie spory, roszczenia lub zobowiązania (umowne lub pozaumowne) wynikające z niej lub związane z nią, z jej przedmiotem lub zawarciem, podlegają prawu cypryjskiemu, o ile prawo państwa stałego zamieszkania użytkownika nie stanowi inaczej.

11.2. Format Umowy i sposób jej zawarcia reguluje prawo Cypru, które określa format i sposób zawarcia umowy w drodze akceptacji oferty publicznej.

11.3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane w drodze korespondencji i negocjacji, obowiązkowo z pominięciem drogi sądowej. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze negocjacji przez 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji na piśmie przez jedną ze Stron, jedna ze Stron musi wnieść pozew do sądu powszechnego, właściwego dla lokalizacji Licencjodawcy (z wyłączeniem jurysdykcji innych sądów).

12 Kontakt

12.11. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z Licencjodawcą: eula@espritgames.com.