DRAČÍ PÁN

DRAČÍ PÁN LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ: Pokud jste mladší 18 let, požádejte svého rodiče nebo opatrovníka, aby tuto licenční smlouvu přečetli a schválili vaším jménem. Pokud je vám méně, než je uvedeno výše, nesmíte hru používat nebo k ní přistupovat, aniž by na vás dohlížel rodič nebo zákonný zástupce.

STAŽENÍM NEBO KOPÍROVÁNÍM KTERÉKOLI ČÁSTI HRY DRAČÍ PÁN A/NEBO JEJÍM POUŽITÍM JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM, PŘÍPADNĚ ÚČASTÍ NA HRANÍ HRY DRAČÍ PÁN PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM A SOUHLASÍTE S PLNĚNÍM JAKÝCHKOLI A VŠECH PODMÍNEK V NÍ UVEDENÝCH, A TO BEZ OMEZENÍ.POKUD S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU NEBO PRAVIDLY HRY NESOUHLASÍTE, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SE JI NEPOKOUŠELI NAINSTALOVAT NEBO POUŽÍVAT.

 

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva“) upravuje vztahy mezi společností Outrigger Limited (dále jen „poskytovatel licence“) a vámi, nabyvatelem, který hru používá (dále jen „držitel licence“), ve vztahu ke hře.

 1. Pojmy použité ve smlouvě

1.1. „Hra“ odkazuje na interaktivní online video hru DRAČÍ PÁN, což je počítačový software, který obsahuje herního klienta (pokud funkce hry podporují herního klienta), herní zdroje, což zahrnuje všechny doplňky a aktualizace, a herní software na straně serveru. Poskytovatel licence je jedinou stranou, která provozuje a spravuje hru a zároveň poskytuje držitelům licence přístup ke hře. Držitelé licencí se účastní hry v interaktivním (online) režimu instalací herního klienta (pokud funkce hry podporují herního klienta) na svém osobním počítači a/nebo přístupem k herním zdrojům poskytovatele licence přes internet.

Pokud hra není distribuována v rámci předplatného, o kterém jsou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek hry, bude hra fungovat na základě toho, co je obecně známo jako model bezplatného hraní, což znamená, že držitel licence získá právo používat hru prostou účastí ve hře bez jakýchkoliv opakovaných poplatků za předplatné nebo jiných povinných poplatků, které by mohly být požadovány za účelem účasti a/nebo postupu ve hře. Poskytovatel licence má všechna potřebná práva ke hře a všem jejím prvkům, a to jak samostatně, tak i jako celek. Poskytovatel licence může hru používat, provozovat a distribuovat na všech územích, kde poskytovatel licence podporuje používání, provoz a distribuci hry.

1.2. „Webová stránka hry“ označuje webovou stránku, která je umístěna na webové adrese espritgames.com a poskytuje držiteli licence přístup ke zdrojům poskytovatele licence, což zahrnuje přístup ke zdrojům potřebným k účasti na hře. Poskytovatel licence dále webové stránky hry používá ke sdílení informací, které jsou pro držitele licence závazné.

1.3. Pojem „herní zdroje“ (dále jen „zdroje“) označuje všechny servery, software a/nebo databáze, které se týkají hry a které se mimo jiné nacházejí na doméně espritgames.com a jejich subdoménách.

1.4. „Poskytovatel licence“ značí společnost Outrigger Limited, která uděluje držitelům licence právo používat hru na základě nevýhradní licence a veřejně propaguje, distribuuje, provozuje, udržuje a spravuje hru. V souladu s ustanoveními této smlouvy poskytovatel licence umožní držitelům licence používat hru a přistupovat ke hře a jejím doplňkovým funkcím. Poskytovatel licence je jednou ze stran této smlouvy.

1.5. „Držitelem licence“ se rozumí fyzická osoba, která má právní způsobilost uzavřít tuto smlouvu, účastní se hry a na základě této smlouvy získává právo užívat hru v rámci omezení stanovených v této smlouvě. Držitel licence je jednou ze stran této smlouvy.

1.6. „Převodem práv na užívání hry“ se rozumí situace, kdy poskytovatel licence udělí držiteli licence právo na používání hry, jakož i právo na přístup k herním zdrojům, což zahrnuje právo hrát hru na počítači, účastnit se hry a využívat možností hry za podmínek a postupů definovaných touto smlouvou a standardním funkčním režimem hry. Veškerá práva k užívání hry, s výjimkou práva na užívání doplňkových funkcí hry, uděluje poskytovatel licence bezplatně, pokud ovšem není hra distribuována v rámci předplatného, jak je zde stanoveno.

1.7. „Doplňkové funkce hry“ se týkají funkčních (softwarových) schopností hry, které umožňují držiteli licence přistupovat k dalším bonusům a právům v rámci hry na základě nevýhradní licence a v rámci omezení a podmínek příslušné jednotky práva, jak je zde definováno.

1.8. „Jednotka práva k používání doplňkových funkcí hry“ (dále jen „jednotka práva“) označuje konkrétní jednotku, kterou poskytovatel licence převádí na osobní herní profil držitele licence, a definuje rozsah práva držitele licence k používání doplňkových funkcí hry. Ve hře je jednotka práva k používání doplňkových funkcí hry označována jako „zlato“. Rozsah práva užívat doplňkové funkce hry udělené držiteli licence závisí na množství virtuální měny, která je držiteli převedena po použití speciální služby zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu.

1.9. „Herním klientem“ se rozumí software, který držitel licence potřebuje, aby se mohl zúčastnit hry, což zahrnuje přístup k doplňkovým funkcím hry. Herní klient musí být nainstalován na osobním počítači držitele licence. Držitel licence je osobně zodpovědný za instalaci herního klienta na svém osobním počítači. Herní klient může být distribuován poskytovatelem licence a/nebo jeho pobočkami, a to jak prostřednictvím internetu, tak prostřednictvím fyzických kopií. Herní klient, který je distribuován prostřednictvím internetu, je držiteli licence poskytován bezplatně, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak. Fyzické kopie herního klienta mohou být poskytnuty držiteli licence za poplatek.

1.10. „Licenční smlouva“ odkazuje na text této smlouvy mezi poskytovatelem licence a držitelem licence, který obsahuje všechna nezbytná a dostatečná ustanovení o udělení práva na užívání hry, včetně doplňkových funkcí hry, jako počítačového softwaru. Tato smlouva je doplněna pravidly hry, pravidly fóra a dalšími dokumenty, na které se odkazuje a které tvoří podstatnou část smlouvy.

1.11. „Předplatným“ se rozumí situace, kdy poskytovatel licence udělí držiteli licence právo užívat hru tím, že držiteli licence umožní přístup ke hře za určitý poplatek.

1.12. „Pravidla hry“ (dále jen „pravidla“) odkazují na dodatky k tomuto dokumentu, které jsou k dispozici online na adrese espritgames.com a upravují užívání hry ze strany držitele licence a chování držitele licence při hraní hry, stanovují omezení pro herní aktivity držitele licence, jakož i odpovědnost držitele licence za porušování pravidel a omezení, dávají poskytovateli licence právo uvalit na držitele licence určité sankce, jak jsou definovány v tomto dokumentu, a nastíní podmínky těchto sankcí. Poskytovatel licence může pravidla hry kdykoli a bez předchozího oznámení držiteli licence změnit. Poskytovatel licence je povinen informovat držitele licence o všech těchto změnách tak, že příslušné informace zveřejní na webových stránkách hry. Pokračováním v účasti ve hře po změně herních pravidel držitel licence tyto změny automaticky přijímá.

1.13. „Pravidla fóra“ odkazují na dodatky k tomuto dokumentu, které jsou k dispozici online na adrese espritgames.com a upravují chování držitele licence při používání oficiálního herního fóra (dále jen „fórum“), určují omezení pro aktivity držitele licence na fóru, jakož i odpovědnost držitele licence za porušování pravidel a omezení fóra, dávají poskytovateli licence právo uvalit na držitele licence určité sankce, jak je zde definováno, a nastiňují podmínky těchto sankcí. Poskytovatel licence může pravidla fóra kdykoli a bez předchozího oznámení držiteli licence změnit. Poskytovatel licence je povinen informovat držitele licence o všech těchto změnách tak, že příslušné informace zveřejní na webových stránkách hry. Pokračováním v používání fóra po změně pravidel fóra držitel licence s těmito změnami automaticky souhlasí.

 

 1. Podmínky k uzavření smlouvy

Před účastí ve hře si musí držitel licence přečíst tuto smlouvu, stejně jako všechna platná pravidla a veškeré další dokumenty, které jsou veřejně dostupné na oficiálních webových stránkách hry DRAČÍ PÁN na adrese espritgames.com. Po vyplnění požadovaných polí a přečtení smlouvy držitel licence přijme smlouvu a odsouhlasí, že jí bude vázán, kliknutím na tlačítko se slovy „Ano, souhlasím“ nebo jinou podobnou zprávu, což je podle zákonů Kypru uznáváno jako přijetí nabídky poskytovatele licence a uzavření smlouvy, která zavazuje držitele licence k dodržování ustanovení této smlouvy, včetně příslušných pravidel hry. Skutečné použití hry se také rozumí jako přijetí této smlouvy.

 1. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy a za předpokladu, že držitel licence postupuje podle v ní obsažených ustanovení, poskytovatel licence udělí držiteli licence základní nevýlučnou licenci, která mu dává právo používat hru jako software a/nebo databázi, což bude zahrnovat přístup k účasti ve hře a také přístup k doplňkovým funkcím hry v mezích stanovených v této smlouvě.

Právo užívat doplňkové funkce hry se považuje za udělené okamžikem, kdy je příslušná částka virtuální měny převedena na osobní profil držitele licence. Po obdržení virtuální měny ji držitel licence použije pouze během hraní hry; poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za užívání/nepoužití virtuální měny držitelem licence; dále podle zákonů Kypru platí, že žádné nároky, které držitel licence může mít v souvislosti s užíváním virtuální měny, nebudou obhajitelné u soudu.

Využití služby zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu pro používání doplňkových funkcí hry není pro držitele licence povinným požadavkem k tomu, aby se mohl zúčastnit hry nebo mít celkové právo hru používat, není-li zde uvedeno jinak. Práva na užívání doplňkových funkcí hry se udělují držiteli licence na základě jejich vlastní žádosti a vůle. Doplňkové funkce jsou nedílnou součástí hry, nikoli samostatným počítačovým softwarem, a držitel licence je oprávněn uplatnit právo používat doplňkové funkce pouze ve spojení s použitím hry.

 1. Rozsah použití hry a jejích doplňkových funkcí

4.1. Držitel licence je oprávněn užívat hru a její doplňkové funkce následujícím způsobem:

4.1.1. držitel licence se může zúčastnit hry vytvořením účtu a herní postavy a změnit obsah hry prostřednictvím takové účasti v rámci pravidel hry,

4.1.2. držitel licence je oprávněn kopírovat herního klienta jeho instalací do svého osobního počítače za účelem účasti ve hře,

4.1.3. držitel licence je oprávněn užívat doplňkové funkce hry za předpokladu, že bylo v souladu s tímto dokumentem zaplaceno právo k užívání těchto doplňkových funkcí,

4.1.4. držitel licence je oprávněn užívat hru v rozsahu funkcí umožněných předplatným (v příslušných případech) za předpokladu, že bylo zaplaceno.

4.2. Držitel licence nesmí:

4.2.1. komerčně nebo nekomerčně distribuovat herního klienta nebo jeho kopie, a to distribucí fyzických kopií hry nebo nahráním kopie hry online, kde ji lze stáhnout buď veřejně, nebo omezeným kruhem lidí,

4.2.2. překládat hru do cizích jazyků,

4.2.3. komerčně distribuovat zvukové a vizuální prvky hry mimo hru,

4.2.4. komerčně nebo nekomerčně distribuovat cennosti ve hře, které držitel licence obdrží při účasti ve hře (taková účast zahrnuje použití doplňkových funkcí hry), mimo hru, nebo převést práva na používání hry nebo doplňkových funkcí hry na třetí strany pro komerční nebo nekomerční účely (včetně převodu herní postavy nebo účtu),

4.2.5. převést práva na užívání hry a/nebo jejích doplňkových funkcí na jiné držitele licence nebo třetí strany na základě sublicenční smlouvy nebo jakýmikoli jinými prostředky,

4.2.6. používat hru jakýmkoliv způsobem, který zde není uveden a není součástí regulérního hraní hry.

 1. Povinnosti poskytovatele licence

Poskytovatel licence podléhá následujícím povinnostem:

5.1. Poskytovatel licence musí v souladu s těmito ustanoveními poskytnout držiteli licence možnost přístupu ke hře a udělit držiteli licence právo používat hru jako software a/nebo databázi, jakož i právo používat doplňkové funkce hry.

5.2. Poskytovatel licence musí spravovat proces hraní hry v souladu s ustanoveními této smlouvy.

5.3. Poskytovatel licence je povinen informovat držitele licence o jakýchkoli změnách jejich zveřejněním na webových stránkách hry.

5.4. Poskytovatel licence je povinen umožnit držiteli licence získat (stáhnout) herního klienta (v příslušných případech) online a bezplatně prostřednictvím webových stránek hry, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.

 1. Práva poskytovatele licence

Poskytovatel licence má následující práva:

6.1. Poskytovatel licence může kdykoli, jednostranně a bez předchozího oznámení držiteli licence omezit, rozšířit a změnit obsah hry.

6.2. Poskytovatel licence může spravovat hru a herní procesy hry podle svého vlastního uvážení a bez předchozího oznámení držiteli licence, což zahrnuje zastavení nebo změnu postupu ve hře nebo změnu herních pravidel.

6.3. Poskytovatel licence může upravovat nebo odstraňovat jakékoli informace, které držitel licence sdílí prostřednictvím zdrojů poskytovatele licence, včetně příspěvků a oznámení poskytovatele licence.

6.4. Poskytovatel licence může pozastavit, omezit a/nebo zablokovat přístup držitele licence ke hře v rámci ustanovení této smlouvy, a to i v případech, kdy držitel licence nedodrží ustanovení této smlouvy nebo pravidla hry.

6.5. Poskytovatel licence může pro účely shromažďování statistik a identifikace držitele licence přistupovat k informacím o IP adrese držitele licence, shromažďovat je a používat k tomu technické údaje (soubory cookie) uložené na osobním počítači držitele licence.

6.6. Poskytovatel licence může zaslat držiteli licence informativní nebo technické zprávy týkající se hry.

6.7. Poskytovatel licence se může v průběhu hraní hry vyjádřit k aktivitám držitelů licencí a varovat/upozornit/informovat je, že porušují herní pravidla nebo jiná ustanovení tohoto dokumentu. Pokyny poskytnuté poskytovatelem licence během hraní hry jsou pro držitele licence závazné.

6.8. Poskytovatel licence může kdykoli a bez předchozího oznámení držiteli licence aktualizovat, doplňovat a upravovat hru nebo kterýkoli z jejích prvků, včetně herního klienta.

6.9. Poskytovatel licence může v rámci zákona přijmout opatření na ochranu autorského práva souvisejícího s hrou.

6.10. V případech, kdy byl přístup držitele licence ke hře pozastaven, omezen a/nebo zablokován z důvodu porušení této smlouvy nebo herních pravidel, může poskytovatel licence obnovit přístup držitele licence ke hře tím, že odblokuje jeho účet před plánovaným datem. Konkrétní postup odblokování účtu v takových případech je ponechán na uvážení správce.

6.11. Poskytovatel licence může kdykoliv a bez předchozího oznámení držiteli licence zablokovat přístup ke hře nebo odstranit možnost používat hru (vypnout hru) a/nebo některou z jejích funkcí.

 1. Omezení odpovědnosti poskytovatele licence

7.1. Držitel licence využívá zdroje a hru poskytovatele licence (v příslušných případech včetně herního klienta) na své vlastní riziko. Držitel licence se účastní hry a obdrží práva k užívání hry a práva k užívání doplňkových funkcí hry „jak leží a běží“.

7.2. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za případné protiprávní jednání držitele licence nebo jakékoli třetí strany.

7.3. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za názory vyjádřené držitelem licence prostřednictvím zdrojů poskytovatele licence. Poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za chování držitele licence při používání zdrojů poskytovatele licence, což zahrnuje chování, osobnost a ideologii postav ovládaných držitelem licence, herní akce takových postav a nerespektování práv držitele licence vůči jiným držitelům licence a postavám kontrolovaných jinými držiteli licencí. Poskytovatel licence nenese odpovědnost ani za podobné akce ze strany ostatních účastníků hry.

7.4. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za ztrátu přístupu držitele licence ke svému hernímu účtu (např. ztráta uživatelského jména, hesla nebo jiných dat potřebných k tomu, aby se držitel licence mohl zúčastnit hry).

7.5. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za případy, kdy držitel licence zadá při vytvoření herního účtu neúplné, nepřesné nebo nesprávné osobní údaje.

7.6. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za to, že držitel licence při hraní hry ztratí cennosti ve hře, které obdržel v důsledku účasti ve hře nebo v důsledku použití služby zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu nutnou k použití doplňkových funkcí hry.

7.7. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za přerušení internetového připojení držitele licence nebo za kvalitu připojení poskytovatele internetových služeb, s nímž držitel licence uzavřel smlouvu o poskytování internetu.

7.8. Poskytovatel licence nesmí vyměňovat cennosti ve hře, které držitel licence získal při účasti ve hře nebo při výkonu práva používat hru nebo doplňkové funkce hry, včetně virtuální měny k použití doplňkových funkcí hry, za peněžní prostředky, nepeněžní prostředky nebo cennosti. Poskytovatel licence rovněž nepřijímá vrácení takových cenností ve hře.

7.9. Poskytovatel licence nesmí vyměňovat jeden typ cenností ve hře, které držitel licence získal při účasti ve hře nebo při výkonu práva používat hru nebo doplňkové funkce hry, za jiný typ cenností ve hře.

7.10. Poskytovatel licence nenahrazuje držiteli licence jakékoli náklady vzniklé při používání služby, která zahrnuje výměnu peněz za virtuální měnu pro použití doplňkových funkcí hry, a to včetně případů, kdy je přístup držitele licence ke hře pozastaven nebo blokován, nebo když je tato smlouva z jakéhokoli důvodu dočasně nebo trvale ukončena.

7.11. Poskytovatel licence nezaručuje, že:

7.11.1. hra bude naplňovat subjektivní potřeby a očekávání držitele licence,

7.11.2. proces hraní hry prostřednictvím zdrojů poskytovatele licence, jakož i převod práv na užívání hry, bude nepřetržitý, rychlý a bez technických závad, rizik a chyb,

7.11.3. výsledky dosažené držitelem licence při používání softwaru a databáze hry, účast ve hře a uplatnění práva na používání doplňkových funkcí hry budou bezchybné,

7.11.4. kvalita procesu hraní hry, kvalita jakéhokoli jiného aspektu hry nebo jejích doplňkových funkcí nebo kvalita informací, které držitel licence získal při hraní hry nebo při používání softwaru a databáze poskytované prostřednictvím zdrojů poskytovatele licence, splní očekávání držitele licence,

7.11.5. hra bude v určitém okamžiku nebo během určitého období k dispozici nepřetržitě (24/7).

7.12. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které utrpí držitel licence nebo jiné třetí strany v důsledku:

7.12.1. použití nebo neschopnosti používat zdroje poskytovatele licence,

7.12.2. neoprávněného přístupu třetích stran k osobním údajům držitele licence, včetně herního účtu nebo osobního profilu držitele licence,

7.12.3. názorů nebo jednání jakékoli třetí strany s využitím zdrojů poskytovatele licence.

7.13. Odpovědnost poskytovatele licence je za všech okolností omezena velikostí poslední platby držitele licence.

7.14. Poskytovatel licence není povinen poskytnout držiteli licence doklady, dokumenty nebo jiné důkazy o tom, že držitel licence porušil ustanovení této smlouvy, a proto mu byl odepřen přístup ke hře a cennostem ve hře, včetně doplňkových funkcí hry, nebo že byl jejich přístup omezen a/nebo zablokován.

 1. Povinnosti držitele licence

8.1. Držitel licence podléhá následujícím povinnostem:

8.1.1. držitel licence je povinen zcela dodržovat ustanovení této smlouvy, včetně pravidel hry,

8.1.2. držitel licence je povinen během registrace k použití zdrojů poskytovatele licence poskytnout přesné a pravdivé informace,

8.1.3. držitel licence nesmí překročit limity stanovené pro užívání hry a doplňkových funkcí hry podle oddílu 2 této smlouvy,

8.1.4. držitel licence nesmí spáchat žádná další porušení práv duševního vlastnictví poskytovatele licence na hru a/nebo jakéhokoli prvku zdrojů poskytovatele licence. Konkrétně nesmí držitel licence kopírovat, vysílat, odesílat, publikovat nebo jinak šířit a znovu vytvářet textové, grafické, zvukové a obrazové materiály, které jsou součástí herních zdrojů, bez výslovného písemného svolení poskytovatele licence,

8.1.5. držitel licence je povinen přijmout opatření, která zajistí bezpečnost osobních profilů držitele licence a zabrání třetím stranám v získání neoprávněného přístupu k těmto profilům,

8.1.6. držitel licence je povinen řídit se pokyny poskytovatele licence, konkrétně pokyny vydanými poskytovatelem licence držiteli licence nebo skupině držitelů licence v rámci hry, v centru zákaznické podpory (držitele licence), v sekci zpráv na webových stránkách hry nebo na fóru poskytovatele licence. V případě nedodržení těchto pokynů držitelem licence si poskytovatel licence vyhrazuje právo pozastavit, omezit nebo blokovat přístup držitele licence ke hře nebo k doplňkovým funkcím hry,

8.1.7. držitel licence je povinen dodržovat veškeré další požadavky a povinnosti stanovené touto smlouvou a pravidly hry.

8.2. Držitel licence zaručuje, že má plnou pravomoc nezbytnou pro uzavření této smlouvy. Je-li držitelem licence nezletilá osoba (mladší 18 let), případně je-li držitel kvůli jiným okolnostem stanoveným v platných právních předpisech shledán právně nezpůsobilým k právním úkonům, musí dostat nezbytné povolení od svých rodičů nebo zákonných zástupců.

8.3. Jakékoliv další povinnosti držitele licence jsou uvedeny v pravidlech hry a v části 7 této smlouvy.

 1. Doplňkové funkce hry a virtuální zboží

9.1. Tato část smlouvy upravuje postup a podmínky poskytovatele licence udělujícího držiteli licence právo na přístup k doplňkovým funkcím hry.

9.2. Na žádost držitele licence mu poskytovatel licence poskytne placenou službu, která držiteli licence umožní nákup virtuálních položek, virtuální měny nebo časově omezeného prémiového členství (dále společně jako „virtuální zboží“).

Cennosti ve hře jsou nemateriální a mohou být držitelem licence používány pouze během samotné hry. Výše uvedená služba se považuje za poskytnutou v plné výši po převedení peněz na virtuální měnu.

Právo užívat doplňkové funkce hry se uděluje držiteli licence na základě základní nevýhradní licence za daný poplatek a v mezích zde stanovených, a to na základě výše virtuální měny, kterou držitel licence získal pomocí placené služby. Služba, která zahrnuje výměnu peněz za virtuální zboží, bude uhrazena držitelem licence v oficiální měně příslušného území ve výši rovnající se celkové ceně virtuální měny pro použití doplňkových funkcí hry zvolených držitelem licence. Cena jedné jednotky virtuální měny pro použití doplňkových funkcí hry je uvedena na speciální webové stránce pro přidávání prostředků do osobního profilu držitele licence na adrese espritgames.com. Tyto náklady může poskytovatel licence jednostranně a kdykoliv bez předchozího oznámení držiteli licence změnit. Náklady na dříve používanou službu zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu nebudou přezkoumány.

Držitel licence může využívat doplňkové funkce hry dobrovolnou výměnou virtuální měny, kterou zakoupil, za jakékoli cennosti ve hře, které jsou součástí doplňkových funkcí hry, při směnném kurzu, který je definován pravidly hry a herním procesem. Držitel licence pak může použít takto získané cennosti ve hře na stejném základě jako jiné cennosti ve hře, které držitel licence získal hraním hry v souladu s pravidly hry. Poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za to, že postava držitele licence ztratí výše uvedené cennosti ve hře v důsledku herních událostí (odcizení, zničení, vyčerpání atd.), pokud tyto události spadají do pravidel hry.

Držitel licence tímto bere na vědomí, že přístup jejich postavy k doplňkovým funkcím hry, měřený virtuální měnou, může být odvolán v souladu s tímto článkem (například pokud byly všechny doplňkové funkce spotřebovány nebo odcizeny jinou postavou, pokud byl přístup držitele licence ke hře pozastaven/zablokován atd.) nebo z jakéhokoli jiného důvodu, a že to nedává držiteli licence právo požadovat, aby poskytovatel licence vrátil licenční poplatek, který držitel licence zaplatil výměnou za přístup k těmto doplňkovým funkcím hry.

9.3. Právo k užívání doplňkových funkcí hry se považuje za udělené držiteli licence okamžikem, kdy je příslušná částka virtuální měny převedena na osobní herní profil držitele licence.

Právo držitele licence na užívání doplňkových funkcí hry je platné, dokud je tato smlouva platná, pokud se ovšem částka virtuální měny získaná držitelem licence nevyčerpá dříve.

9.4. Pokud se držitel licence registruje ve hře, poskytovatel licence mu automaticky přidělí osobní herní profil, který je přímo propojen s jeho účtem.

9.5. Metody a podmínky používání různých platebních systémů pro výměnu peněz za virtuální měnu k používání doplňkových funkcí hry budou sdíleny poskytovatelem licence na webových stránkách hry: https://espritgames.com/. Držitel licence je povinen zaplatit licenční poplatek převodem příslušné částky na účet poskytovatele licence prostřednictvím jednoho z podporovaných platebních systémů. Seznam dostupných platebních systémů bude zveřejněn na webových stránkách poskytovatele licence. Všechna hlavní ustanovení o platebních metodách a podmínkách uvedená v tomto dokumentu platí také pro předplatné hry (v příslušných případech).

9.6. Při platbě za službu zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu nebo virtuální zboží k použití doplňkových funkcí hry se držitel licence zavazuje, že bude postupovat podle všech pokynů týkajících se platebních metod a postupů, konkrétně pokynů pro zadávání symbolů a číslic přijatých prostřednictvím textové zprávy (SMS), včetně posloupnosti velkých písmen, posloupnosti čísel a vstupního jazyka. Držitel licence získá právo na užívání doplňkových funkcí hry pouze v případě, že se řídí příslušnými pokyny a platebními podmínkami. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za nesprávné dodržování platebních pokynů držitelem licence. Pokud by držitel licence měl nějaké dotazy týkající se pravidel a postupů používání platebních systémů sloužících k převodu peněz na účet poskytovatele licence, je držitel licence povinen konzultovat tyto dotazy se společnostmi, které dané platební systémy provozují. Poskytovatel licence neposkytne držiteli licence žádné připomínky k záležitostem vyplývajícím z pravidel a postupů používání platebních systémů, poskytovatel licence rovněž neodpovídá držiteli licence za jakékoli peníze, které držitel licence převedl prostřednictvím platebního systému za účelem využití služby, která zahrnuje výměnu peněz za virtuální měnu nebo virtuální zboží pro použití doplňkových funkcí hry, pokud byl tento převod proveden v rozporu s pravidly zavedenými platebním systémem, což vedlo k tomu, že poskytovatel licence platbu neobdržel.

9.7. Držiteli licence je uděleno právo užívat doplňkové funkce hry pouze v případě, že za tato práva zaplatí v plném rozsahu v souladu s tímto dokumentem. Poskytovatel licence si dále vyhrazuje právo neudělit taková práva držiteli licence nebo je udělit pouze částečně, dokud poskytovatel licence neobdrží potvrzení o zaplacení těchto práv.

9.8. V případě, že držitel licence získá přístup k doplňkovým funkcím hry, aniž by mu bylo uděleno právo užívat tyto funkce způsobem, který je zde definován, v důsledku technické chyby nebo selhání hry nebo předběžného jednání ze strany držitele, držitel licence se zavazuje informovat poskytovatele licence o takové události a buď poskytovatele licence odškodnit za právo používat výše uvedené doplňkové funkce, nebo eliminovat veškeré důsledky jejich neoprávněného použití doplňkových funkcí. Poskytovatel licence má rovněž právo tyto důsledky eliminovat nezávisle, aniž by o tom držitele licence informoval (odstraněním herních cenností, snížením úrovně postavy apod.).

9.9. Držitel licence je po celou dobu své účasti na hře povinen uchovávat dokumenty potvrzující, že zaplatil za službu zahrnující digitální výměnu peněz za virtuální měnu k používání doplňkových funkcí hry, a na požádání musí takové dokumenty spolu se všemi informacemi týkajícími se platby poskytnout poskytovateli licence.

9.10. Držitel licence je povinen sledovat svůj osobní herní profil.

9.11. Poskytovatel licence má výlučné právo distribuovat doplňkové funkce hry, což znamená, že držitel licence nesmí zacházet s žádnými nabídkami třetích stran udělujícími práva na užívání nebo přístup k doplňkovým funkcím hry jako s legitimními nabídkami poskytovatele licence.

Pokud se držitel licence setká s nejasnou nebo spornou situací nebo obdrží nabídku třetí strany týkající se nákupu práv k používání doplňkových funkcí hry nebo objeví relevantní nabídku nebo oznámení sdílené online (s výjimkou oznámení sdílených prostřednictvím zdrojů poskytovatele licence a ve jménu poskytovatele licence), je držitel licence o této události povinen okamžitě informovat poskytovatele licence.

V případě, že držitel licence na takovéto oznámení odpoví a provede platbu prostřednictvím bankovních údajů uvedených v takovém oznámení v rozporu s touto smlouvou, nepřijme poskytovatel licence žádné stížnosti týkající se toho, že držitel licence nemá žádný přístup k doplňkovým funkcím hry, a zároveň poskytovatel licence neodpovídá držiteli licence za peníze vydané za těchto okolností.

9.12. Pokud poskytovatel licence zjistí, že držitel licence získal přístup k doplňkovým funkcím hry od třetí strany, má právo na základě svého vlastního uvážení pozastavit, omezit nebo zablokovat přístup držitele licence k účasti ve hře a/nebo k doplňkovým funkcím hry.

9.13. Využití služby, která zahrnuje výměnu peněz za virtuální měnu pro používání doplňkových funkcí hry, nezbavuje držitele licence povinnosti dodržovat tuto smlouvu a pravidla hry, ani držiteli licence neposkytuje výjimku z jakýchkoli opatření stanovených v této smlouvě nebo v pravidlech hry, včetně úplného nebo částečného omezení přístupu ke hře a jejím doplňkovým funkcím. V takových případech nebudou náklady na službu zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu pro použití doplňkových funkcí hry držiteli licence vráceny.

9.14. Držitel licence je povinen poskytovateli licence zaručit, že je oprávněn používat zvolený způsob platby pro nákup doplňkových funkcí hry a že používání této platební metody neporušuje zákony Kypru a/nebo zákony jiných zemí, jejichž občanem držitel licence je, nebo práva třetích stran. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé třetím stranám a/nebo jiným držitelům licence, pokud držitel licence použil platební prostředky, které nevlastní.

9.15. Poskytovatel licence nenese odpovědnost za případné protiprávní činy, které může držitel licence učinit během platby za právo používat doplňkové funkce hry. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo jednostranně pozastavit nebo zablokovat přístup držitele licence k doplňkovým funkcím hry, pokud existuje podezření, že se držitel licence dopustil protiprávního jednání, a to do doby, dokud není záležitost prošetřena.

9.16. Pokud má poskytovatel licence důvody domnívat se, že se držitel licence dopustil protiprávního nebo podvodného jednání v souvislosti s placením za práva k užívání doplňkových funkcí hry, může poskytovatel licence sdílet příslušné informace s orgány činnými v trestním řízení, aby vyšetřily incident.

9.17. Níže jsou uvedeny některé specifické požadavky na zakoupení práva používat doplňkové funkce hry prostřednictvím bankovní karty:

9.17.1. Transakce bankovní kartou musí provádět držitel karty nebo jím zplnomocněný zástupce.

9.17.2. Transakce bankovní kartou podléhají schválení bankou. Pokud má banka důvod domnívat se, že transakce je nezákonná nebo podvodná, vyhrazuje si právo transakci odmítnout. Podvodné operace s bankovní kartou jsou trestným činem.

9.17.3. Poskytovatel licence může prověřovat některé platby platební kartou, aby se zabránilo podvodům. Držitel karty/licence, který provedl platbu kartou, musí na požádání poskytnout poskytovateli licence kopii všech dokumentů požadovaných k prokázání, že karta byla použita v rámci zákona. Pokud by držitel licence neposkytl poskytovateli licence takové dokumenty do 14 dnů od zpracování platby nebo pokud by měl poskytovatel licence podezření, že dokumenty nejsou autentické, může poskytovatel licence až do vyšetření věci pozastavit přístup držitele licence ke hře a doplňkovým funkcím hry.

9.18. Držitel licence je osobně odpovědný za veškeré náklady, které mohou vzniknout z převodu peněz na účet poskytovatele licence, včetně různých poplatků vybíraných bankami a provozovateli platebních systémů.

9.19. Držitel licence tímto souhlasí, rozumí a přijímá, že hra není hazardní hrou, sázecí hrou, soutěží ani sázkou. Služby zahrnující výměnu peněz za virtuální měnu k využívání doplňkových funkcí hry jsou držitelem licence využity vlastní vůlí a nepředstavují závazný požadavek pro účast ve hře a v procesu hraní.

9.20. Právo na odvolání Držitel licence má právo odstoupit od smlouvy o koupi virtuálního zboží (dále jen „kupní smlouva“) do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 kalendářních dnů ode dne nákupu.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost

Outrigger Limited

Arch. Makariou III, 172, MELFORD TOWER, 1st floor, Flat/Office 106, 3027, Limassol, Kypr

e-mail: eula@espritgames.com

o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou). Pokud použijete e-mailovou možnost, zašleme vám co nejdříve potvrzení o přijetí takového odstoupení.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, stačí odeslat oznámení týkající se uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy před tím, než lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne.

9.21. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této kupní smlouvy, vrátíme vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností).

Pokud jste požádali o právo na užívání doplňkových funkcí v rámci kupní smlouvy během lhůty pro odstoupení od smlouvy, účtujeme vám částku, která je úměrná funkcím poskytnutým do doby, kdy jste nám oznámili své odstoupení od této kupní smlouvy, ve srovnání s plným pokrytím těchto služeb dle kupní smlouvy.

Své právo na odstoupení od smlouvy ztratíte, pokud je kupní smlouva smlouvou o poskytování služeb, poté, co byla služba plně provedena, a pokud bylo plnění zahájeno s vaším předchozím výslovným souhlasem a s potvrzením, že po úplném vykonání služby ztratíte právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy ztratíte, pokud kupní smlouva zahrnuje dodávku virtuálního zboží, které není dodáno na hmotném nosiči, pokud bylo její plnění zahájeno s vaším předchozím výslovným souhlasem a s potvrzením, že tím ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy.

Na základě výše uvedeného chápete, že zakoupením virtuální měny souhlasíte s tím, že doplňkové funkce budou považovány za udělené přímo po přijetí objednávky. Právo na odstoupení od smlouvy ztratíte, jakmile vám bude virtuální měna námi plně zpřístupněna. Vaše právo na odstoupení však není ztraceno, pokud si zakoupíte doplňkové funkce, které vám budou poskytovány po určitou dobu (např. časově omezené prémiové členství).

 1. Územní limity a smluvní podmínky

10.1. Držitel licence je oprávněn používat hru a doplňkové funkce hry jakýmkoliv způsobem, který je zde uveden, a to na celém území Kypru, jakož i na jiných územích, kde je hra k dispozici, a to prostřednictvím standardního procesu hraní a použitím standardního počítačového hardwaru a softwaru v rámci funkčního rozsahu zdrojů poskytovatele licence.

10.2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy držitel licence přijme její podmínky, a zůstává v platnosti na dobu neurčitou.

10.3. Tato smlouva zůstane v platnosti, dokud: 10.3.1. poskytovatel licence neučiní rozhodnutí změnit ustanovení této smlouvy, uzavřít novou smlouvu s držiteli licence, ukončit správu hry nebo zavřít přístup ke hře, ukončit tuto smlouvu s ohledem na držitele licence nebo zablokovat přístup držitele licence ke hře, 10.3.2. držitel licence se nerozhodne přestat používat hru a doplňkové funkce hry.

10.4. Poskytovatel licence může kdykoliv a bez předchozího oznámení držiteli licence, aniž by držiteli licence vysvětlil své odůvodnění a aniž by kompenzoval případné ztráty a škody či vracel peníze přijaté podle této smlouvy, jednostranně a mimosoudně ukončit tuto smlouvu, což okamžitě znepřístupní hru, včetně případů, kdy: 10.4.1. hra bude vypnuta, 10.4.2. držitel licence se dopustí jakéhokoli (včetně prvního) porušení ustanovení této smlouvy nebo pravidel hry.

10.5. Poskytovatel licence může kdykoliv a bez předchozího oznámení držiteli licence, aniž by držiteli licence vysvětlil své odůvodnění a aniž by kompenzoval případné ztráty a škody či vracel peníze přijaté podle této smlouvy, ukončit hru a pozastavit přístup ke hře, včetně případů, kdy se držitel licence dopustil jakéhokoli (včetně prvního) porušení ustanovení této smlouvy nebo pravidel hry.

10.6. Držitel licence může kdykoli bez předchozího oznámení poskytovateli licence a bez vysvětlení svého odůvodnění poskytovateli licence tuto smlouvu vypovědět jednostranně a mimosoudně smazáním svého účtu.

10.7. Držitel licence tímto souhlasí a plně uznává, že poskytovatel licence je držitelem všech výhradních práv na lokalizovanou (přeloženou) hru, včetně herních postav, objektů a příslušenství, virtuální měny, cenností ve hře, grafických obrázků, fotografií, animací, videí, videoklipů, zvukových nahrávek, zvukových efektů, hudby, textového obsahu a jakýchkoli dalších prvků hry, pokud není v této smlouvě, na webových stránkách hry nebo v rámci samotné hry výslovně uvedeno jinak.

10.8. Držitel licence není oprávněn užívat žádné prvky hry nebo jejích doplňkových funkcí mimo hru a mimo proces hraní hry bez výslovného písemného svolení poskytovatele licence.

10.9. Držitel licence chápe, přijímá a souhlasí s tím, že jakýkoliv prvek hry, včetně jakýchkoli postav nebo doplňkových funkcí, je nedílnou součástí hry jako počítačového softwaru a je chráněn autorským právem. Přestože je držiteli licence uděleno právo užívat hru a doplňkové funkce hry a je mu umožněno ovládat během hraní postavy a účastnit se hry, což zahrnuje zvyšování úrovně postav, ovládání nebo zvyšování úrovně postav není a nesmí být za žádných okolností považováno za převod a/nebo vzdání se výlučného práva na příslušnou postavu ze strany poskytovatele licence ve prospěch držitele licence. Kontrola nebo zvyšování úrovně postavy navíc není a nesmí být považována za autorství a/nebo spoluautorství držitele licence s poskytovatelem licence s ohledem na tuto postavu.

10.10. Tato smlouva nestanoví žádné prominutí výhradních práv nebo převod výhradní licence na jakýkoliv prvek hry a/nebo herních prostředků poskytovatelem licence ve prospěch držitele licence.

10.11. Držitel licence nesmí hru používat, pokud má podle zákonů své země zakázáno hrát online hry, nebo jestliže je jeho přístup k tomuto softwaru omezen zákonem jakýmkoli jiným způsobem (včetně věkových omezení). V takových případech je držitel licence osobně odpovědný za důsledky používání hry ve své zemi v rozporu s místními zákony.

10.12. Poskytovatel licence může tuto smlouvu změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli změny, které poskytovatel licence provede jednostranně, vstoupí v platnost dnem zveřejnění oznámení o těchto změnách na webových stránkách poskytovatele licence. Držitel licence se tímto zavazuje, že bude osobně kontrolovat aktualizace ve smlouvě. Pokud si držitel licence nepřečte smlouvu a/nebo pozměněné znění smlouvy, není to důvodem pro odmítnutí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a dodržení zde stanovených omezení. Změny této licenční smlouvy neovlivní vaše nabytá práva a nebudou mít zpětný účinek.

10.13. Bude-li jedno nebo několik ustanovení této smlouvy právoplatným a právně závazným rozsudkem uznáno za neplatné v souladu se zavedeným řízením, neznamená to, že se tato smlouva stane pro kteroukoli ze zúčastněných stran zcela neplatnou. Pokud by bylo jedno nebo více ustanovení této smlouvy uznáno za neplatné v souladu se zavedeným postupem, zúčastněné strany se zavazují, že budou plnit své povinnosti podle této smlouvy způsobem, který je co nejblíže tomu, jenž strany při uzavření a/nebo souhlasu se změnou této smlouvy uzavřely.

 1. Rozhodné (platné) právo a jurisdikce

11.11. Tato licenční smlouva a jakýkoli spor, nárok nebo závazek (ať už smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z nebo v souvislosti s ní nebo předmětem plnění nebo formací se řídí právními předpisy Kypru, nestanoví-li jinak zákon státu, kde má uživatel obvyklé bydliště.

11.2. Formát a metody uzavření této smlouvy spadají do působnosti zákonů Kypru, které upravují formát a způsob uzavírání smluv přijetím veřejné nabídky.

11.3. Veškeré spory mezi stranami vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny korespondencí a vyjednáváním závazným mimosoudním způsobem. Pokud se zúčastněným stranám nepodaří dosáhnout dohody prostřednictvím jednání do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od okamžiku, kdy jedna ze stran obdrží písemnou stížnost od druhé strany, musí být spor postoupen jednou ze stran generálnímu soudu v místě poskytovatele licence (a vyloučen z jurisdikce jiných soudů).

 1. Kontakt

12.1. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této smlouvy kontaktujte poskytovatele licence na adrese: eula@espritgames.com

Best RPG games in Čeština